25. aug. 2011

Samarbeid med lærebokforlag

Tidleg i prosjektet tok eg kontakt med ulike forlag for å lodde interessa for å delta i prosjektet. Fleire var interessert, men syns det var vanskeleg når ein må opne såpass mykje for eleven sin eigenaktivitet. Eg har sjølv hatt ein del ynskje om å gjere lærestoffet så interaktivt som mogleg, så her kan ein ikkje berre hoppe på alt. Valet har landa på Ashehoug. Dette er det to grunnar til; For det første har dei vore særs imøtekommande, og for det andre så har me allereie læreverket deira. Vi kunne dermed kvile på ei papirutgåve i tillegg til brett.

Målet er å greie å kople eit detaljert måldokument mot læreboka i PDF-format.

Eg har fått testa brettet ein del i sommar, og har starta med å finne ut korleis eg skal kople mål og lærebok. Det går ikkje så bra. Eg har enno ikkje funne noko program som kan gjere dette. Å kople eit dokument mot nettsider går greitt, men ikkje å kople to PDF-dokument saman. Eg kjem difor i første omgang til å legge ut måldokumentet, og så må elevane sjølve finne fram til rett sidetal i læreboka - på brettet eller ev i papirformat. Det er vel helst datakunnskapane mine som manglar nokre delar her, og eg er ikkje sikker på kven eg skal støtte meg til for å få dette til. Måldokumentet inneheld jo allereie sidetal, så det er programvare eg ikkje har kontroll på for å få dette til datateknisk. Men slik det er no så må elevane sjølve fysisk skifte mellom dei to delane; måldokument og lærebok.

Eg har også sysla med tanken på ei web-basert løysing, men å bygge opp lærestoffet med lenking og tradisjonelle nettsider vil gje same effekten som NDLA; ein jungel av nettsider som er uoversiktelege. Eg ynskjer ikkje å forkaste den lineære funksjonen til læreboka. Å starte i ein ende og følgje ein tråd, og vite at du er beint inni der, er for mange lettare å halde oversyn over. Å ha både fysisk bok og ei elektronisk utgåve gjer det meir visuelt for elevane. Målet er å ha kontroll på lærestoffet. Eg forkastar ikkje NDLA på sikt, men førebels er det ein del hindringar med omsyn til tilleggsfunksjonar på sidene som er vanskeleg å kobinere med iPad.

Neste steget mitt er å få til ein blafunksjon som visuelt ser ut som ei bok.

Eit anna mål er også å komme bort frå at læreboka skal behandlast på ein fin måte, slik at dei som kjem etter får ei “nesten ny” bok. Læreboka skal skrivast i og fyllast med lappar og notat. Det håpar eg verkeleg me får gjort med den elektroniske utgåva. Vi kjem til å bruke iAnnotate til å lese og notere med. Her er det mange variantar av notering. Både undertreking, overstreking med ulike fargar og notatlappar. I tillegg kan ein lage bokmerke og samandrag.

Eg har også testa ut Lokus (Nettstaden til Ashehoug) på brett, og der kan me ikkje få løyst oppgåver, mens lydboka fungerar. Her ville det vere greitt i første omgang å få til eit abonement berre på lydboka. Det er den me har mest bruk for. Oppgåver kan me greie oss utan (lage sjølv), men det burde sjølvsagt vere ein fordel for forlaget å tilpasse Lokus for brett.

Forlaget har også stilt spørsmål om det er lurt å dele boka i fleire delar.  For min del er det best å ha heile boka tilgjengeleg, for enkelte mål brukar ulike delar av læreboka, og den ser meir fysisk ut som ei bok viss den er heil.

Framhald seinare ... ;o)