4. sep. 2011

Om ikkje fjellet vil komme til meg ...

Mykje av tida mi i prosjektet går ut på å finne ut av teknikken. Kva går? - Kva går ikkje? Kanskje litt for mykje tid, på bekostning av pedagogikken. Men, ein kan jo stille seg spørsmålet om kva pedagogikk er ... er det så stor skilnad på teknikk og pedagogikk?

Vel, til poenget; Ein av dei store hindringane i prosjektet er Fronter. Fronter er ein særs god reiskap i læringsarbeidet til elevane våre. Me har brukt Fronter i fleire år, og på mange område. Det viktigaste har vore å ta i mot arbeid frå elevane for å vurdere dette. Såkalla innleveringar. Fronter har fine system for dette, men ikkje som fungerar med iPad. Opplastingsfunksjonen er styrt av Java, og det fungerar ikkje med iPad. Så kva er løysinga? ...

Etter ein del om og men, kom eg fram til følgjande; Elevane må ha PC i tillegg. Produserte dokument må i Word-format lastast inn på ein PC, via iTunes, for så å lastast opp på  Fronter. Tungvindt, men det krev at kanskje elevane vert litt meir medvitne om kva dei faktisk sender til Fronter?

Men, dette var ikkje den endelege løysinga ...

Ein smidigare måte er å sende dokumentet på e-post, framleis til ein PC, men ein slepp via iTunes. Problemet her har førebels stranda på oppsettet av e-post på iPaden i det trådlause systemet på skulen. Kommunikasjon med e-postserver er ikkje heilt enkelt. Me jobbar med saken ...

Men kva gjer vi då ...? ...

Så kom eg på ein ganske genial ide (Og det er her dette med å gå til fjellet kjem inn ...). Det som fungerar godt i Fronter er prøveverktøyet. Poenget; Vi må bruke det vi faktisk har av verktøy på nye måtar: Tekstfelta som elevane kan skrive i her er ikkje styrt av Java. Det betyr at viss elevane får oppgåver/inneleveringsoppgåver som ein prøve på Fronter, så kan dei skrive i veg, og levere oppgåver når dei er klare.  Det geniale er at viss me lærarane byggjer opp desse "Prøvane" - heretter kalla oppgåvene - på ein god måte, så har me fleire høve til å følgje med på progresjonen til elevane og vurdere under vegs ...

Vil du vite korleis? ...
 • Start med  å lage ein prøve i Fronter:
 • Kall den arbeidsoppgåver el.
 • Legg kvar oppgåve som eit nytt spørsmål i prøven, og sett gjerne inn tilleggsinformasjon. (Fint høve til å sette inn evalueringskriterium viss det passar)
 • Pass på at svartypen er tekstfelt.
 • Er det mange oppgåver i ein periode (Me opererar med firevekersperiodar), så lag nye sider der det er naturleg med eit avbrekk.
 • Aktiver oppgåvene for aktuell tidsperiode, då dukkar oppgåvene opp i prøvelista på framsida til rommet (Viss du har tilpassa rommet med det verktøyet).
Mens elevane jobbar med oppgåvene:
 • For kvart spørsmål/oppgåve kan me lærarane skrive kommentarar
 • For kvar side kan det også skrivast kommentarar og setjast karakter.
 • Me kan følgje med under vegs ved å velje "Påbegynte prøvar"
 • Me får opp statistikk for når elevane har levert, våre eigne kommentarar og karakterar.
 • Me kan samanlikne svara på kvart spørsmål i statistikk-funksjonen.
Svara til elevane har ikkje noko særleg fin layout, men vi får svar. Dessutan har eg opplevd at ein del elevar er meir opptekne av å lage fine overskrifter og pynte på svara sine enn det faktiske innhaldet, så kanskje dette berre kan vere ein fordel.
Kravet til oss lærarar er at me byggjer opp ein fin og lettfatteleg struktur på Fronter for elevane. Her er det nok viktig at me lærarane er flinke til å bruke framsideverktøyet, og lagar lister som er oversiktelege og meiningsfulle - i tillegg til at mappestrukturen som elevane ser er systematisk.

Voila! - innlevering frå elevar på ein heilt ny måte, - som kanskje er  betre enn den gamle måten ... , fordi vi slepp at elevar har gløymt PC-en, ikkje finn dokumentet sitt, har det ein annan stad m.m. Oppgåvene er alltid tilgjengeleg, uavhengig av reiskap. Flott eller?