25. aug. 2011

Samarbeid med lærebokforlag

Tidleg i prosjektet tok eg kontakt med ulike forlag for å lodde interessa for å delta i prosjektet. Fleire var interessert, men syns det var vanskeleg når ein må opne såpass mykje for eleven sin eigenaktivitet. Eg har sjølv hatt ein del ynskje om å gjere lærestoffet så interaktivt som mogleg, så her kan ein ikkje berre hoppe på alt. Valet har landa på Ashehoug. Dette er det to grunnar til; For det første har dei vore særs imøtekommande, og for det andre så har me allereie læreverket deira. Vi kunne dermed kvile på ei papirutgåve i tillegg til brett.

Målet er å greie å kople eit detaljert måldokument mot læreboka i PDF-format.

Eg har fått testa brettet ein del i sommar, og har starta med å finne ut korleis eg skal kople mål og lærebok. Det går ikkje så bra. Eg har enno ikkje funne noko program som kan gjere dette. Å kople eit dokument mot nettsider går greitt, men ikkje å kople to PDF-dokument saman. Eg kjem difor i første omgang til å legge ut måldokumentet, og så må elevane sjølve finne fram til rett sidetal i læreboka - på brettet eller ev i papirformat. Det er vel helst datakunnskapane mine som manglar nokre delar her, og eg er ikkje sikker på kven eg skal støtte meg til for å få dette til. Måldokumentet inneheld jo allereie sidetal, så det er programvare eg ikkje har kontroll på for å få dette til datateknisk. Men slik det er no så må elevane sjølve fysisk skifte mellom dei to delane; måldokument og lærebok.

Eg har også sysla med tanken på ei web-basert løysing, men å bygge opp lærestoffet med lenking og tradisjonelle nettsider vil gje same effekten som NDLA; ein jungel av nettsider som er uoversiktelege. Eg ynskjer ikkje å forkaste den lineære funksjonen til læreboka. Å starte i ein ende og følgje ein tråd, og vite at du er beint inni der, er for mange lettare å halde oversyn over. Å ha både fysisk bok og ei elektronisk utgåve gjer det meir visuelt for elevane. Målet er å ha kontroll på lærestoffet. Eg forkastar ikkje NDLA på sikt, men førebels er det ein del hindringar med omsyn til tilleggsfunksjonar på sidene som er vanskeleg å kobinere med iPad.

Neste steget mitt er å få til ein blafunksjon som visuelt ser ut som ei bok.

Eit anna mål er også å komme bort frå at læreboka skal behandlast på ein fin måte, slik at dei som kjem etter får ei “nesten ny” bok. Læreboka skal skrivast i og fyllast med lappar og notat. Det håpar eg verkeleg me får gjort med den elektroniske utgåva. Vi kjem til å bruke iAnnotate til å lese og notere med. Her er det mange variantar av notering. Både undertreking, overstreking med ulike fargar og notatlappar. I tillegg kan ein lage bokmerke og samandrag.

Eg har også testa ut Lokus (Nettstaden til Ashehoug) på brett, og der kan me ikkje få løyst oppgåver, mens lydboka fungerar. Her ville det vere greitt i første omgang å få til eit abonement berre på lydboka. Det er den me har mest bruk for. Oppgåver kan me greie oss utan (lage sjølv), men det burde sjølvsagt vere ein fordel for forlaget å tilpasse Lokus for brett.

Forlaget har også stilt spørsmål om det er lurt å dele boka i fleire delar.  For min del er det best å ha heile boka tilgjengeleg, for enkelte mål brukar ulike delar av læreboka, og den ser meir fysisk ut som ei bok viss den er heil.

Framhald seinare ... ;o)

22. aug. 2011

Glimt frå utdelinga av bretta

Fotograf: Rune Mathisen

Kontrakt

I dag har elevane skrive under på kontrakt for lån av nettbrettet. Kontrakt er viktig, for det ansvarleggjer alle med omsyn til utstyret. Kontakten lovar at elevane får låne ein iPad med utsyr gratis av fylkeskommunen, men den krev også at elevane skal ta godt vare på utstyret. Kvar elev er ansvarleg for sitt utsyr, og kan få erstatningskrav ved misleghald av avtalen.

Å få utdelt ein iPad er veldig moro, og tek ein godt vare på den så er resten berre moro også. Det er likevel viktig at kvar og ein er klar over det ansvaret som ligg i å få nytte dyrt utstyr.

(PS! Eg trur det er lettare å legge inn kommentarar i bloggen no ...)

20. aug. 2011

Høna? - eller egget? ... eller kanskje Ole Brumm?

I kva ende skal ein starte med teknologiprosjekt? Skal ein forsikre seg om, at alle som vil måtte få eit snev av kontakt med pedagogikken, har god opplæring og god tilgang på utstyr i god tid før prosjektet startar? Eller skal ein prioritere elevane, berre kaste seg ut i det og prøve og feile litt etter kvart? Ja, takk! - begge delar!

Det er naturleg at dei som er rundt elevane våre er litt skreptisk, misunneleg og utolmodige i dette prosjektet. Fylket har for vår klasse prioritert å dele ut brett til elevane. Me lærarane har fått to. Ideen var jo å berre teste dette ut i to fag; Helsefag og Norsk, men det vert i praksis umogleg. Eit slikt prosjekt får ringverknader. Å "køyre dobbelt opp" er i første omgang tungvindt, - men likevel den løysinga me har lagt oss på. Elevane skal bruke brettet, men også berbare PC-ar. Rett nok ikkje verdas beste PC, men det me kan greie, ut frå at Telemark fylkeskommune meinar et det berre er elevar på Studieførebuande som skal prioriterast med slikt utstyr no.

Politikken min i prosjektet har vore å lage vegen, eller kanskje stien?, mens me går. Ikkje lett å få alle med seg på den tanken, men eg håpar at me skal bli glade i turen etter kvart. Cluet er vel å stoppe opp etter realtivt kort tid, sjå utover landskapet og faktisk nyte den fine naturen me har rundt oss. Me skal ikkje strene bortover fortast mogleg, men stoppe litt, passe på at alle er med, dele erfaringane med løypa så langt og kanskje lage eit par nye stiar. Det aller viktigaste er å skrive i turbøkene etter kvart. Legge att tankar som andre etter oss kan gjere seg nytte av. Kanskje vert løypa så fin at nokon vil lage ein veg av den. Kanskje er det nett me som stikk ut vegen for dei andre etter. Me må rekne med både bratt terreng, og stikkebuskar me må sage ned. Men, eg sjølv syns det er mykje meir tilfredsstillande å ha hatt ein tur i ulendt terreng framfor ein tur på asfalt.

Eg vil nytte høvet nok ein gong til å invitere med meg alle som jobbar saman i vg1 Helse- og sosialfag. Saman skal me få ein fin tur. Me veit ikkje kor langt me kjem, me veit ikkje korleis ruta er, - for den skal me lage sjølv. Det eg veit er at eg vil prøve så godt det let seg gjere, innafor dei rammene me har, å legge til rette for at alle skal få nyte turen. Me må berre alle saman vere tolmodige og sjå at det er elevane og deira læring som er det viktigaste. Før datateknologien sitt inntog lærte elevane ved hjelp av blyant og papir. Kan hende må me av og til nytte den metoden no også, viss me støyter på problem, men eg håpar ikkje at så skjer. Den viktigaste reiskapen i ein elev si læring er dialogen mellom elev og lærar. Verken PC eller nettbrett kan erstatte den.

Me er i Vest-Telemark blad i dag!

19. aug. 2011

Vi er den første vidaregåande skulen i Telemark med iPad!

I dag delte vi ut bretta!
Prosjektkoordinator Rune Matiesen og Anders Røyne frå IT på fylket kom på føremiddag og hadde med seg ein haug med brett til oss.Det var kjempetopp stemning og alle gjekk på med liv og lyst. Litt nettverksproblem, men sidan vi hadde Anders der så løyste han det med ein gong.
Vi rakk ikkje så mykje, men vi fekk starta bretta og alle kom på nett. Det som er viktig når vi skal ut med så mykje utstyr er å merke det godt og ha gode avtaler. Ladarar og brett må ha namn. Her er klistrelappar greitt å bruke.

(Hmmm ... Denne bloggen er skriven frå min iPad. Det let seg desverre ikkje gjere å legge ut bilete frå den. Ser ut som laste opp fil går via ein Java-funksjon.)

18. aug. 2011

Nødvendige Apps!

For å jobbe med skulearbeid må me ha minimum eit skriveprogram og eit presentasjonsprogram. Her har eg landa på Pages og Keynote. Litt krav må ein ha til layout, og det er få som kjem opp mot desse. Fordelen er også at dei lett lar seg konvertere til ulike format. Dessutan kan ein, for Appleprodukt å vere, forholdsvis greitt frakte dokument ut av brettet. Vidare legg me inn iAnnotate for å lese PDF, samt ein kalkulator. Elevane får til disposisjon eit gåvekort på iTunes for å skaffe nødvendige apps.

iPad - vi er i gang!

Det er mykje som skal på plass når ein skal i gang med ein ny type teknologi. Det er ei lang historie bak iPad-prosjektet på Vest-Telemark vidaregåande skule. Men, for å komme i gang med bloggen, så må det rett og slett startast med her og no, så får eg fylle på med bakgrunnsinformasjon etter kvart.

I morgon kjem iPad-ane - BRETTA!. Då får elevane den første kjennskapen til kva dette er . I dag har dei fått presentert brettet mitt, men det vert ikkje same dreisen på det før dei får sine eigne. Det vert kjempespennande å sjå korleis bretta kjem til å fungere. Elevane er i allefall spente, og det er eg også. Me gler oss til i morgon!


9. aug. 2011

Ein ny start for bloggen

Sidan det har vore så mange andre høve til å skrive meldingar, innlegg og kommentarar, har eg ikkje sett behovet for blogg. Men i og med at vi har starta iPad-prosjekt i klassen min, så tenkte eg at det kan vere lurt å skrive uregelemessige betraktingar i ein eigen blogg. Då får eg testa ulike verktøy på same tid; Å skrive blogg, å oppdatere blogg ved hjelp av PC, iPad og iPhone, koble blogginlegg til sosiale medium, samt gje tilbakemeldingar på ein moderne måte. Her får eg samla alle tankane mine om prosjektet, delt erfaringar og får sette mitt personlege preg på det. Mange kinderegg inni einannan.