16. sep. 2011

Stemningsrapport - og litt politikk

Å ta på seg eit arbeid med å vere pioner i utviklinga av bruk av IT i undervininga, er svært gjevande, men også mykje slit. Det ligg mange utfordringar som skal forserast før ein når dei ulike milepelane. Det tekniske skal på plass, opplæring i bruk skal gjevast, og når ein har med menneske å gjere så skal alle ha innføring og opplæring på sitt nivå. Me må nå alle.

I eit slikt arbeid er det viktig å kunne sleppe taket i alt det som går føre seg i kvardagen "nede på golvet", flyge opp, og betrakte det heile i eit metaperspektiv. Ein må sjå på situasjonen før og situasjonen no, og samanlikne. Ein må også heile tida ha det viktigaste fokuset; elevane si læring skal fremjast og ikkje hemmast. Teknikken, og problemstillingane ein støyter på må ikkje få ta for stor plass. Då må ein ha reserveløysingar i bakhand.

I dei to siste vekene, har eg på ein måte endeleg kome i gang med kombinasjonen fag og teknikk. Det har gått med ein del timar til oppsett, nedlastingar og opplæring. Det kan synast som om faget har kome i bakgrunnen. Då er det viktig også å vite kvifor ein gjer slikt, og forankre det i læreplanen.

Me må ha følgjande grunngjevingar med oss:

Kunskap om bruk av IT er i alle læreplanar, er definert som grunnleggjande kompetanse og er del av den generelle læreplanen. Me er med andre ord pålagt å bruke IT i undervisninga. Me er også pålagt å halde oss fagleg oppdaterte til ei kvar tid.

Samfunnet er i ei stadig teknologisk utvikling, - og me gjer oss meir og meir avhengig av denne teknologien. Skulen utgjer ein stor del av elevane sin kvardag, og læringsarbeidet her må spegle det elevane omgjev seg med. Det er viktig å vinne ITarenaer til nyttig arbeid, og vi må ha som mål å auke læringa ved hjelp av dei.

Så kan ein spørje seg om det er noko meining i å ploge vegen og bruke mykje energi på å vere først.

Alt for mange lenar seg tilbake og håpar på at IT-bølga skal "gå over". Eg vil påstå at dette, i den tida vi er i, hemmar den nødvendige utviklinga og tilpassinga til kvardagen elevane skal ut i. Eg er faktisk litt skremt over kor mange det er som snur seg bort frå den gode reiskapen IT er for læring. Dette meinar eg har sett IT-satsinga til fylkeskommunen i fare. - og no skal eg faktisk (etter eit lite historisk tilbakeblikk) bli litt politisk.

Vest-Telemark vidaregåande skule har heile tida vore i forkant når det gjeld bruk av teknologien. Vi starta med berbare PC-ar på hjelpepleiarutdanninga allereie i 2003. Før det laga me vår eigen pedagogiske plattform, og nytta Frontpage og eige domene www.hjelpepleie.no for å samhandle og legge ut fagstoff til elevane. Litt seinare vart det kjøpt bærbare PC-ar til den gang allmennfag, og etter det tok mekaniske fag i bruk læreverk på nett, - og store delar av den avdelinga nyttar i dag berre læreverk på nett. Alle våre elevar har i mange år nytta berbar PC i undervisninga, og vi hadde gode leasingavtaler. Dette gjorde at vi hadde ei god gjennomstrøyming av utstyr, og elevane betalte ut og tok med seg maskinene sine etter endt utdanning.

Så gjorde fylket (og den politiske leiinga) vedtak om at alle elevar skal få berbar PC. Flott i utgangspunktet, men innføringstakten og endringar i vedtak under vegs har sett store kjeppar i hjula for oss. For det første har vi fått føringar frå fylket om at det berre er elevar på studiespesialiserande avdeling som treng dette i første omgang, yrkesfag må vente. Me får heller ikkje lov å lease og selje ut utstyr til elevane slik me gjorde før. Dette betyr at for at elevane på yrkesfag skal få tilgang til IT-utstyr, må skulen kjøpe inn dette, og låne det ut til elevane. Med ei svært stram budsjettildeling frå fylket er det avgrensa kva me kan fornye av utstyr, og me slit med vedlikehald og oppdateringar. Alt me tilbyr av IT-utstyr til elevane våre, må me ta av eige budsjett. Når andre skular prioriterer bort dette, fordi dei vel å ignorere pålagde oppgåver og mål i læreplanen, er det me som må lide for dette. Me føler at det politiske miljøet i fylket sit med eit inntrykk av at det ikkje er så nøye med IT-utstyr til yrkesfag, fordi dei ikkje brukar det.

Når fylket vel den dyre, og ressurskrevjande, løysinga med berbare PCar til elevane, så må det tenkjast nytt. iPad-prosjektet er vår måte å få merksemd kring denne problematikken på. Kan me med slitet vårt vise at det kan nyttast rimelgare og mindre ressurskrevjande metodar for å nå måla i læreplanen, så skal eg heller svette litt. Dette trur eg vil komme fleire elevar til gode på sikt.

8. sep. 2011

Elevmedverknad

Læreplanen i helsefag har 8 mål. Desse har eg laga om til mange små, forståelege og konkrete mål. Måla har eg fordelt på tre nivå; basiskompetanse, middels nivå og høgt nivå. Elevane kan på denne måten velje om dei vil konsentrere seg om mål berre på basisnivå, prøve seg på middels nivå eller spe på med mål på høgt nivå. Elevane får også meir eller mindre velje kva metode dei vil bruke for å nå måla. Dette er det me kallar elevmedverknad

Så var endå ein milepæl i gang ...

Målet mitt er eigentleg nådd; vi er i gang med å bruke brettet etter intensjonane. Elevane har henta inn i iAnnotate periodeplanen for alle fag (vi samarbeider alle faglærarar om ein felles for ca. 4 veker) Elevane har henta inn i iAnnotate dokumentet med alle delmåla for helsefag. - og dei har allereie alle lærebøkene på plass i same program. I går jobba dei i to timar med planen, slik målsettinga er. Dei likte veldig godt å jobbe på denne måten. Dei finn kva mål dei skal jobbe med i periodeplanen. Dei slår opp måla og markerar dei (brukar "gul markeringspenn", skriv inn notat, tek eit bilete for å dokumentere m.m.) etter kvart som dei når dei. Metoden dei brukar for å nå målet er opp til dei sjølve. Men poenget er at alt dei treng er på ein og same stad; iAnnotate. Dei treng verken papirlærebøker, kladdebøker, kopi av planar og mål eller skrivemateriell. Dei kan heile tida følgje med på kva dei kan og kor langt dei der komne både i periodeplan og måldokument. Planar treng ikkje berre fyllast ut med "gultusj", dei kan også suppelarast med kommentarar, bilete m.m. Læreboka kan også fyllast med markeringar og notat. Her er det likevel litt synd at forlaget har sperra for å tryggleikskopiere med notat. Elevane må vere flinke til ikkje å slette læreboka (det er litt for lettvint). Men, eg håpar vi finn metodar for dette. Litt synd viss fleire veker med arbeid i læreboka vert borte.

6. sep. 2011

Øyeblikksbilete ...

I dag testa me bruken av prøveverktøyet til oppgåveløysing. Det fungrar bra .... viss elevane ikkje skriv meir enn 15 liner .... Scrollefelt er tydelevis Java-styrt .... snufs ...

4. sep. 2011

Lærebøkene har kome

Fredag fekk eg tilsendt filene med lærebøkene frå Ashehoug. Eg har brukt helga til å systematisere 22 filer og gje dei forståelege namn for elevane, samt å publisere dei i arbeidsrommet på Fronter.

For å bruke dei på brettet må elevane laste ned ei og ei til iAnnotate. I tillegg må kvar fil gjevast nytt namn, for på eitt eller anna merkeleg vis får fila eit kryptisk namn når den vert lasta ned. Det vert litt av ein jobb å få 17 elevar gjennom den prosessen på måndag, men vi skal greie det.

Minn meg på at eg må fortelje om alle dei positive sidene ved iAnnotate. (Berre det at elevane kan søkje på eit ord og få opp lenke til alle sidene det står på, er jo verdt heile prosjektet)

Om ikkje fjellet vil komme til meg ...

Mykje av tida mi i prosjektet går ut på å finne ut av teknikken. Kva går? - Kva går ikkje? Kanskje litt for mykje tid, på bekostning av pedagogikken. Men, ein kan jo stille seg spørsmålet om kva pedagogikk er ... er det så stor skilnad på teknikk og pedagogikk?

Vel, til poenget; Ein av dei store hindringane i prosjektet er Fronter. Fronter er ein særs god reiskap i læringsarbeidet til elevane våre. Me har brukt Fronter i fleire år, og på mange område. Det viktigaste har vore å ta i mot arbeid frå elevane for å vurdere dette. Såkalla innleveringar. Fronter har fine system for dette, men ikkje som fungerar med iPad. Opplastingsfunksjonen er styrt av Java, og det fungerar ikkje med iPad. Så kva er løysinga? ...

Etter ein del om og men, kom eg fram til følgjande; Elevane må ha PC i tillegg. Produserte dokument må i Word-format lastast inn på ein PC, via iTunes, for så å lastast opp på  Fronter. Tungvindt, men det krev at kanskje elevane vert litt meir medvitne om kva dei faktisk sender til Fronter?

Men, dette var ikkje den endelege løysinga ...

Ein smidigare måte er å sende dokumentet på e-post, framleis til ein PC, men ein slepp via iTunes. Problemet her har førebels stranda på oppsettet av e-post på iPaden i det trådlause systemet på skulen. Kommunikasjon med e-postserver er ikkje heilt enkelt. Me jobbar med saken ...

Men kva gjer vi då ...? ...

Så kom eg på ein ganske genial ide (Og det er her dette med å gå til fjellet kjem inn ...). Det som fungerar godt i Fronter er prøveverktøyet. Poenget; Vi må bruke det vi faktisk har av verktøy på nye måtar: Tekstfelta som elevane kan skrive i her er ikkje styrt av Java. Det betyr at viss elevane får oppgåver/inneleveringsoppgåver som ein prøve på Fronter, så kan dei skrive i veg, og levere oppgåver når dei er klare.  Det geniale er at viss me lærarane byggjer opp desse "Prøvane" - heretter kalla oppgåvene - på ein god måte, så har me fleire høve til å følgje med på progresjonen til elevane og vurdere under vegs ...

Vil du vite korleis? ...
 • Start med  å lage ein prøve i Fronter:
 • Kall den arbeidsoppgåver el.
 • Legg kvar oppgåve som eit nytt spørsmål i prøven, og sett gjerne inn tilleggsinformasjon. (Fint høve til å sette inn evalueringskriterium viss det passar)
 • Pass på at svartypen er tekstfelt.
 • Er det mange oppgåver i ein periode (Me opererar med firevekersperiodar), så lag nye sider der det er naturleg med eit avbrekk.
 • Aktiver oppgåvene for aktuell tidsperiode, då dukkar oppgåvene opp i prøvelista på framsida til rommet (Viss du har tilpassa rommet med det verktøyet).
Mens elevane jobbar med oppgåvene:
 • For kvart spørsmål/oppgåve kan me lærarane skrive kommentarar
 • For kvar side kan det også skrivast kommentarar og setjast karakter.
 • Me kan følgje med under vegs ved å velje "Påbegynte prøvar"
 • Me får opp statistikk for når elevane har levert, våre eigne kommentarar og karakterar.
 • Me kan samanlikne svara på kvart spørsmål i statistikk-funksjonen.
Svara til elevane har ikkje noko særleg fin layout, men vi får svar. Dessutan har eg opplevd at ein del elevar er meir opptekne av å lage fine overskrifter og pynte på svara sine enn det faktiske innhaldet, så kanskje dette berre kan vere ein fordel.
Kravet til oss lærarar er at me byggjer opp ein fin og lettfatteleg struktur på Fronter for elevane. Her er det nok viktig at me lærarane er flinke til å bruke framsideverktøyet, og lagar lister som er oversiktelege og meiningsfulle - i tillegg til at mappestrukturen som elevane ser er systematisk.

Voila! - innlevering frå elevar på ein heilt ny måte, - som kanskje er  betre enn den gamle måten ... , fordi vi slepp at elevar har gløymt PC-en, ikkje finn dokumentet sitt, har det ein annan stad m.m. Oppgåvene er alltid tilgjengeleg, uavhengig av reiskap. Flott eller?