8. sep. 2011

Elevmedverknad

Læreplanen i helsefag har 8 mål. Desse har eg laga om til mange små, forståelege og konkrete mål. Måla har eg fordelt på tre nivå; basiskompetanse, middels nivå og høgt nivå. Elevane kan på denne måten velje om dei vil konsentrere seg om mål berre på basisnivå, prøve seg på middels nivå eller spe på med mål på høgt nivå. Elevane får også meir eller mindre velje kva metode dei vil bruke for å nå måla. Dette er det me kallar elevmedverknad